Samen voor Schiermonnikoog
header_laag_3.jpg

Programma

Programma (2018 - 2022)


fundering.jpg

De afgelopen maanden heeft Schiermonnikoog kennis kunnen maken met de nieuwe eilander partij: ‘Samen voor Schiermonnikoog’. In meerdere sessies zijn wij in gesprek gegaan met de eilanders, waarbij we vooral geluisterd hebben. Geluisterd naar de mensen die het uiteindelijk voor het zeggen hebben, de kiezers. Dat wat we gehoord hebben heeft geresulteerd in dit verkiezingsprogramma 2018-2022 van ‘Samen voor Schiermonnikoog’. Omdat wij elkaar op dit kleine eiland bijna allemaal kennen nemen wij in dit verkiezingsprogramma de vrijheid de kiezer met je en jij aan te spreken.

Wanneer je terugkijkt op de afgelopen raadsperiode en de eilander partijen met elkaar vergelijkt, zijn er qua standpunten maar minimale verschillen te benoemen. Hoe je met elkaar en met die verschillen omgaat is iets anders en daarin was de afgelopen jaren zeker ruimte voor verbetering. ‘Samen voor Schiermonnikoog’ wil een grote bijdrage leveren aan die verbetering en wil daarmee het verschil maken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande geven we als eilanders negen personen het vertrouwen om in goede harmonie de juiste besluiten te nemen voor Schiermonnikoog. Door wikkend en wegend te komen tot één belang, het gemeenschappelijk belang, dat van ons samen. Samen voor Schiermonnikoog. Wij hopen daarbij op jouw stem te mogen rekenen!

De politiek en jij


monnik.jpg

Het is al benoemd dat er niet zoveel grote tegenstellingen op het eiland zijn. Maar hoe gaan we om met het politieke proces en hoe gaat de politiek om met jou? Misschien ben je ontevreden over de politiek. Misschien heb je het gevoel dat er niet goed naar je geluisterd wordt. Wie politiek bedrijft heeft de neiging om recht tegen over elkaar te gaan staan. ‘Samen voor Schiermonnikoog’ houdt niet van dit ‘wij-zij’-denken. Al is er nog zoveel dat ons verdeelt, er is veel meer dat ons bindt. Zeker ons eilanders, SAMEN.

‘Samen voor Schiermonnikoog’ wil verbinden, wil dat partijen elkaar versterken en vertrouwen. Wij streven een maatschappij na met oog voor normen en waarden, gestoeld op fatsoen en respect, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Simpeler gezegd, een maatschappij waarin we normaal doen. Gewoon zoals het hoort, SAMEN.

Wil dat dan zeggen dat we het altijd maar eens moeten zijn? Natuurlijk niet. ‘Samen voor Schiermonnikoog’ wil zelfs graag actief op zoek naar dat tegengeluid. Andere ideeën leveren nieuwe inzichten en daarmee kunnen partijen elkaar versterken. Het betekent dus niet dat er geen tegenstellingen of teleurstellingen zullen bestaan. De politiek is nu eenmaal geen systeem van ‘u-vraagt-wij-draaien’ en niet iedereen krijgt altijd z’n gelijk. We moeten keuzes maken op basis van onze sociale verantwoordelijkheid en het goed doen voor de eilander maatschappij, zodat wij nog generaties lang kunnen genieten van een samenleving met toekomst, SAMEN.

‘Samen voor Schiermonnikoog’ wil de partij zijn voor iedereen die deze sociale verantwoordelijkheid ook voelt. Samen het verschil maken. En wij willen niet alleen richting de verkiezingen in gesprek gaan met de eilanders, ook tijdens de gehele raadsperiode. Wij willen blijven luisteren, niet alleen naar leden van de partij, niet alleen naar politieke insiders die het naadje van de kous weten. Gewoon met z’n allen bespreekbaar maken wat er leeft en hoe het met ons aller eiland gaat, SAMEN.


De inhoud


  • Toerisme, recreatie en economie

‘Rust en ruimte’ of ‘op naar de 400.000 gasten’?
  • Wie heeft de toekomst?

‘Een volle kinderopvang’ of ‘welvarende bejaardentehuizen’?
  •   Natuur, milieu en duurzaamheid

‘Een zelfvoorzienend Schiermonnikoog’ of ‘Not in my backyard/Net yn myn aftertieuwn’?  

  • Mobiliteit

‘Paard en wagen’ of ‘in de file op Schiermonnikoog’?

Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat vinden we met z’n allen belangrijk? Hierna komt een groot aantal verschillende onderwerpen aan de orde. Als je wilt bepalen of het ene belangrijker is dan het andere ben je al gauw appels met peren aan het vergelijken. Bovendien is dat voor iedereen heel persoonlijk. Wij willen in ieder geval de stem van de kiezer laten gelden.

Wij staan voor een andere politiek, waarbij verantwoorde en transparante besluitvorming buiten kijf staan. De discussie rondom de invulling van het Koningshuis had volgens veel eilanders anders gevoerd moeten worden. Ook de besluitvorming rondom een handvol kruimelgevallen hadden niet gepast binnen het beleid van ‘Samen voor Schiermonnikoog’.

Maar we kijken vooruit! Uit de gesprekken met de kiezer hebben wij een aantal gemeenschappelijke onderwerpen gedestilleerd die onze grootste aandacht verdienen. Wij behandelen deze onderwerpen middels stellingen van steeds twee uitersten, gevat in een viertal thema’s:


Toerisme, recreatie en economie

Rust en ruimte’ of ‘op naar de 400.000 gasten’?

Onze kleine gemeenschap is in z’n geheel afhankelijk van het toerisme. Alle voorzieningen die we op het eiland hebben kunnen alleen bestaan omdat er ook toeristen zijn. We moeten de toerist dan ook koesteren. Tegelijkertijd moeten we het unieke karakter van Schiermonnikoog beschermen, want dat is waar die toerist voor komt. Omdat de laatste jaren een aantal bedden niet meer recreatief wordt gebruikt kan er ruimte ontstaan voor beheerste groei, mits passend bij de schaal van het eiland.

Het is een taak van de gemeente Schiermonnikoog om te zorgen dat deze motor van de eilander economie blijft draaien. De totstandkoming van een duidelijke visie op de toeristische toekomst van het eiland is hiervoor van groot belang, waarbij we uitdrukkelijk actief onze gasten moeten betrekken. Schoolreisjes, dagjesmensen, natuurliefhebbers, de zakelijke markt, verblijfsrecreanten; alle doelgroepen hebben ieder hun eigen toegevoegde waarde voor Schiermonnikoog en het eiland moet dan ook voor hen allemaal aantrekkelijk blijven. De bouw van het nieuwe bezoekerscentrum zal daar zeker aan bijdragen.

De VVV zal vanuit het nieuwe centrum zorg blijven dragen voor de marketing en promotie van Schiermonnikoog. Zij zal zich daarin gesteund moeten voelen door de gemeente. Zoals de gemeente zich ook sterk zal moeten maken voor een gunstig ondernemersklimaat, al was het maar vanwege de aanverwante werkgelegenheid. Samen staan we sterk.

toerisme.jpg

Financiën

De financiële positie van de gemeente Schiermonnikoog is op dit moment redelijk positief. Vanuit deze positie willen wij de komende jaren werken met een sterke begroting. Een begroting met ruimte voor onder andere investeringen in de leefbaarheid op het eiland, zoals geschikte opvangmogelijkheden voor de eilander ouderen en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.


Wie heeft de toekomst?

‘Een volle kinderopvang’ of ‘welvarende bejaardentehuizen’?

Het is van groot belang dat Schiermonnikoog vitaal en bruisend blijft. Jong en oud moeten zich op het eiland thuis blijven voelen en verdienen beide de volle aandacht. Het is zaak Schiermonnikoog aantrekkelijk te houden voor de wegtrekkende jeugd. Daarnaast moet het altijd het doel blijven om ouderen zo lang mogelijk op hun geliefde eiland te houden.

Onderwijs

Goed onderwijs op het eiland is de basis van een sterke eilander samenleving en de toekomst van onze jeugd. Gelukkig kent Schiermonnikoog een stijgende lijn in het basisonderwijs en ook de samenwerking tussen het vmbo en het Dockinga College is heel succesvol. De situatie binnen het onderwijs mag nooit meer een reden voor jonge gezinnen zijn om het eiland te verlaten en moet zelfs voor hen aantrekkelijk zijn om zich op het eiland te willen vestigen. De gemeente zal alles in het werk moeten stellen om goed onderwijs voor het eiland te behouden en de kwaliteit hiervan non-stop te bewaken. De huidige verkenning om tot een kindcentrum van nul tot zestien jaar te komen, een brede school waarin alle betrokken partijen samenwerken, zien wij als een grote kans. Goed onderwijs op een klein eiland vraagt noodzakelijkerwijs om grotere investeringen dan de landelijke standaard.

Kinderopvang

Samen Schier ©FoppeSchut  794.JPG

Per januari van dit jaar is er een oplossing gevonden voor de kinderopvang op het eiland. Het ontbreken van goede opvang bleek voor jonge gezinnen een soms onwerkbare situatie op te leveren. De gemeente moet zich hier uiterst bewust van zijn en ervoor zorgen dat de kinderopvang niet nog eens onder druk komt te staan.

Jeugd- en jongerenwerk

Met het opheffen van Stichting Welzijn ontstaat een tijdelijke onzekerheid, met name wat betreft de invulling van het jeugd- en jongerenwerk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit op korte termijn in samenwerking met geschikte organisaties een nieuwe invulling krijgt en dat de eilander jeugd met hernieuwd enthousiasme vermaakt zal worden. Wij zien hierin voor de jeugd zelf een taak weggelegd om mee te denken wat hun behoeftes zijn. In dit kader wensen wij ook het jeugdparlement nieuw leven in te blazen.

ouderensorg.jpg

Ouderenzorg

Schiermonnikoog is sinds jaar en dag de participatiesamenleving bij uitstek en de unieke rol die de thuiszorg en mantelzorg daarbij spelen is van ongekend belang, net als de rol van de eilander ouderenzorg. Ter versteviging van het welzijn van onze ouderen willen wij zo spoedig mogelijk de door hen geliefde koffiekamer op de locatie Riich realiseren.

Vrijwilligers

Het samen-gevoel komt op Schiermonnikoog enorm tot uiting in het feit dat iedereen wel ergens vrijwilliger is, bij de KNRM, brandweer, sportclubs, etc. Vaak zelfs binnen meerdere organisaties, waarbij jong en oud elkaar treffen. We moeten ons blijven beseffen hoe bijzonder dit is en de eilander verenigingen en stichtingen daar waar noodzakelijk en mogelijk is steunen.

Wonen

Het blijft een enorme uitdaging om het beperkte huizenaanbod op Schiermonnikoog evenwichtig te verdelen. De noodzaak voor betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen is nog altijd aan de orde van de dag en ook de huisvesting van seizoenmedewerkers wordt steeds penibeler. Aan de gemeente en WoonFriesland de taak om constant met elkaar in gesprek te blijven en alert te zijn. Hierbij moet de focus onder andere liggen op het ‘scheef-wonen’; senioren en alleenstaanden in gezinswoningen, hogere inkomens in lage huren-woningen, etc. Daarbij moet WoonFriesland volop investeren in onze huurwoningen, zowel in verbouw, duurzaamheidsmaatregelen als nieuwbouw.

Het komende jaar gaat de gemeente invulling geven aan een nieuw ‘bestemmingsplan dorp’. Dit nieuwe plan moet zowel het woongenot op Schiermonnikoog vergroten als het eilander straatbeeld in stand houden. Een gedragen bestemmingsplan kan alleen tot stand komen door in gesprek te gaan met de eilanders en gasten. Met het nieuwe plan in de hand zal zo spoedig mogelijk begonnen moeten worden met het bouwen van nieuwe woningen. ‘Samen voor Schiermonnikoog’ vindt dat er allereerst gekeken moet worden naar locaties in het dorp, met name naar vrijgekomen gebouwen. Wanneer we vervolgens aan nieuwbouw denken, liggen het doortrekken van de Martha Karst- en Ds. Hasperstraat het meest voor de hand, uiteraard in samenspraak met de gebruiker van de grond.


  Natuur, milieu en duurzaamheid

‘Een zelfvoorzienend Schiermonnikoog’ of ‘Not in my backyard/Net yn myn aftertieuwn’?  

Schiermonnikoog is als Nationaal Park, als onderdeel van Werelderfgoed Waddenzee en als Natura 2000-gebied een pareltje dat gekoesterd moet worden. Onze gasten waarderen de natuurlijke pracht van het eiland enorm en daar leven wij met z’n allen van. Het eiland vermarkten met respect voor haar schoonheid mag geen spagaat opleveren. Aan de gemeente de taak om deze balans tussen natuur en economie scherp te bewaken. Zij kan dat zowel in haar rol als partner binnen het overlegorgaan van het Nationaal Park als in haar eigen beleid waarmaken. Belangrijk binnen het te voeren beleid is het waarborgen van eilander gebruiken, zoals jutten en vissen.

Landbouw

De agrariërs op Schiermonnikoog zijn zeer bepalend in het landschap en daarmee de natuur van het eiland. De focus binnen de boeren bedrijven verschuift steeds meer richting bio-divers, wat mooi aansluit bij de door ons en onze gasten graag geziene balans tussen natuur en economie. Het biedt ook kansen voor het vermarkten van de eilander natuur in lokale producten. Wij vinden dat de gemeente daar waar mogelijk deze ontwikkelingen moet ondersteunen.

vogels.jpg

Duurzaamheid

Het jaar 2020 uit het ondertekende ambitiemanifest komt wel héél dichtbij en we zullen moeten concluderen dat we een zelfvoorzienend Schiermonnikoog niet binnen twee jaar gaan halen. Er zullen écht duurzame stappen genomen moeten worden. We kunnen niet thuis de CV een graadje hoger zetten en ons ondertussen verzetten tegen gasboringen zonder zelf een alternatief aan te wenden. Het initiatief om zonnepanelen voor particulieren aan te bieden op grote daken juichen wij dan ook van harte toe. Maar er moet meer gebeuren. Op korte termijn moeten de mogelijkheden in de zogeheten eigen achtertuin verkend worden en besloten worden wat we wél kunnen doen, zonder daarbij de schoonheid van het eiland en haar omgeving aan te hoeven tasten. De gemeente moet hierin een voorlichtende en stimulerende rol vervullen.


Mobiliteit

‘Paard en wagen’ of ‘in de file op Schiermonnikoog’?

Schiermonnikoog profileert zich graag als autoluw eiland, wat voor de beleving van de gast nog steeds een unique selling point is. Maar op een gemiddelde dag beweegt zich zowel in als om het dorp bovenmatig veel verkeer. En al klinkt een terugkeer naar paard en wagen als een charmante gedachte, het blijft best handig als de op internet bestelde spullen daadwerkelijk de volgende dag aan de deur geleverd worden en de schappen in de supermarkt niet halverwege de dag leeg raken. Dat neemt niet weg dat de discussie regelmatig gevoerd moet blijven worden en dat de gemeente daarin vooral het heft in eigen hand moet nemen.

Het aantal auto-ontheffingen is, na invoering van een nieuw aanvraagsysteem, schrikbarend toegenomen. Dit moet anders. Aan de gemeente de taak om eilander en gast constant bewust te houden van het autoluwe karakter en om hier zelf een voortrekkersrol aan te nemen, waarbij ook de gemiddelde eilander regelmatig de hand in eigen boezem zal moeten steken. Ook de verkeersveiligheid heeft binnen dit thema hoge prioriteit.

paard.jpg